Wordt Tweede Kamer weer gepasseerd?

 • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Deze brief stuurden wij op in april 2021 aan Cie LNV Demissionair

Wordt de Tweede Kamer weer gepasseerd met Bossenstrategie?

Betreft: Bossenstrategie maakt alles kapot!

Geachte Commissieleden, neemt u alstublieft de moeite dit te lezen, wij zijn uw aangever!

Ondanks rapporten van gerenommeerde deskundigen dit geen splinter heel laten van de Bossenstrategie blijft Minister Schouten haar eigen koers varen. Op vragen van commissieleden die bij herhaling vragen of zij de Minister “er op kunnen aanspreken”, bevestigde zij diverse keren dat dit kan, maar de aap komt pas uit de mouw als zij toegeeft dat zij er geen gehoor aan hoeft te geven. Dat is dus precies wat de Minister doet!

Daarmee betreedt zij het democratische proces met voeten en wordt u als Tweede Kamer leden straks weer geconfronteerd met een “beklonken” zaak.

De Minister geeft geen enkel gehoor aan de onrust, die inmiddels schrikbarend groot is, onder de burgers. Zij ontkent nog steeds dat Nederland ontbost. Door Minister Schouten zelf wordt er in rap tempo in alle Provincies gekapt omdat zij 17 maanden geleden, vanuit de conceptfase van de Bossenstrategie, de Provincies onder druk heeft gezet om te kappen voor herstelwerkzaamheden (bossen kappen en vervangen voor niet originele natuur van heide en schrale gronden=kapot maken van biodiversiteit en kringloop). Haar quote doe ik voor de leesbaarheid onderaan.

‘Wil je de natuur echt beschermen, geef haar dan rechten’

De Nieuwe Natuurwet is vér ondermaats. Als deze wet verdwijnt in de Omgevingswet dan is het einde natuur in Nederland! Dit moet worden voorkomen en de democratie moet hierin zegevieren en niet de lobby!

De roep vanuit diverse groeperingen, ook vanuit de EU om ecocide strafbaar te maken is een uitgelezen moment om in te springen voor een onafhankelijke wet waarin natuur rechten heeft. Jessica den Outer is als 25-jarige milieujurist  afgestudeerd in 2017. Door haar expertise werd ze in 2019 door de Verenigde Naties gevraagd als lid van het netwerk Harmony with Nature.

Landelijk Netwerk heeft meerdere contacten die een organisatie willen vormen om Bomen en natuur rechten te geven. De teller van onze petitie “een ander natuurbeleid” staat inmiddels op 33.222 ondertekeningen! U kunt als Commissieleden hier op anticiperen. 

Kennisontwikkeling op onderdelen gaat de mist in als je het geheel niet overziet! 

Een aantal ernstige punten op een rij:

 • Door oplossingen te zoeken die de “kachel rokend moeten houden” (van organisaties) wordt er niets geconcretiseerd in de bossenstrategie. Er worden miljoenen euro’s verspild. Als het echt om nieuw bos gaat en dus niet om herbebossing, dan moet het komen op plekken waar niet eerder bos heeft gestaan. Dat betekent dat de Staat 37.000 ha landbouwgrond moet kopen, á raison van 50.000 tot 80.000 euro per ha, afhankelijk van bodemkwaliteit en ligging. Laten we zeggen dat we gemiddeld op € 65.000 uitkomen. De bosaanleg – terreinvoorbereiding, planten en nazorg, tot de jonge boompjes in sluiting zijn – vergt nog eens € 25.000 per ha. Totaal gaat de uitvoering van het plan dus 3,3 miljard kosten (Jacob Vis)
 • Grond hoeft niet te worden aangeschaft, als men nieuw bos plant op de plekken waar het bos gekapt is!
 • Toename van houtoogst voor o.a. gebruik stimulatie in de bouw kan misschien bij veel nieuwe aanplant pas over 70 jaar, maar niet nu!
 • De opstellers van de Bossenstrategie hebben niet voldoende geld gereserveerd voor de volledige realisatie ervan. Dit bevestigde demissionair minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.Daar waren vermoedens over tekorten ontstaan nadat Stichting Landschappen en Natuurmonumenten vraagtekens zetten bij de financiering. De minister bevestigt nu de vermoedens. Ze geeft in haar brief ook een uitleg over hoe de tekorten worden gedicht. Ook hier is zij niet volledig transparant en komt de aap weer uit de mouw als zij het heeft over koppelingen [te] maken met grote ruimtelijke transities zoals de woningbouwopgave en de energietransitie.
 • Want al komt er volgens de Minister zo’n 3 miljard voor het programma natuur, daar zit heel veel geld in dat heeft ook te maken met de stikstof crisis. Messelink zegt in de sneakpreview: “Het geld wat in dat programma natuur zit zal ten dele ook moeten worden ingezet voor de ambities uit de bossenstrategie. Dat programma natuur is nog volop in ontwikkeling dat betekent voor ons dat als de bossenstrategie uitkomt dat we dat goed moeten afstemmen met het programma natuur.”
 • Dat is dus te weinig als je de bovenstaande berekeningen in ogenschouw neemt.
 • Oostenrijk en enkele andere lidstaten spraken hun zorgen uit over de wijze waarop bosgerelateerde onderwerpen besproken worden in de Green Deal-initiatieven. Zij vrezen dat de EU-bossenstrategie al wordt ingevuld door deze initiatieven. Er werd opgeroepen in de bossenstrategie rekening te houden met de multifunctionaliteit van bossen. Oostenrijk riep op om naast ecologische ook sociale en economische aspecten van duurzaamheid mee te nemen in het opstellen van de strategie.
 • Ons Landelijk Netwerk vreest met Oostenrijk mee!  

Laat onzinnig taalgebruik niet in onze bossen toe!

Natuurbos versus Houtproductiebos. Bos is altijd natuur. Gaan terreinbeheerders bordjes plaatsen bij de Houtproductie bossen: Verboden voor vogels, eekhoorns, dassen, boommarters, bodemleven etc? Op het moment dat flora en fauna zijn intrek neemt dan heb je te maken met natuurbos! 

Wat de Nieuwe Natuurwet mogelijk maakt en nog makkelijker wordt met de Omgevingswet:

Vier jonge, dode eekhoorntjes. Met boom en al gekapt op de plek waar zij zaten. (Foto lukt niet) 

ZEMBLA Donderdag 22 april:

Jos van Dongen en researcher Pamela Kalkman onderzochten de aankondiging van Minister Schouten dat er niet alleen boskap is want: ‘Daar komt verandering in, zo zei minister Schouten met de presentatie van de Bossenstrategie eind vorig jaar. Als onderdeel van het klimaatakkoord zullen Rijk en provincie 10% bos bij planten. Dat zijn zo’n 150 miljoen nieuwe bomen en dat al binnen 10 jaar. Dat is goed nieuws, want bos is belangrijk voor de opslag van broeikasgassen, de biodiversiteit, de kwaliteit van ons lucht en water en is bovendien een bron van ontspanning. Maar klopt dit ‘meer bos’ wel? Zembla onderzoekt: Wat komt er van de beloften van de demissionaire minister terecht?’ Kijken dus naar Zembla aanstaande donderdag! 

Voor als u nog meer wilt lezen:

Als bijlage de heldere en eerlijke sneakpreview (letterlijke uitgewerkte tekst) van de projectmanager van de Bossenstrategie Rob Messelink: Er is geen geld! Er is geen deskundigheid!  

Gerenommeerde onafhankelijke deskundigen die benadrukken: “het moet anders”. Zij zijn niet uit op exploitatie van de natuur maar op bescherming en voortbestaan. Deze rapporten zijn in bezit van de Minister (als het goed is).

 • Rapport “Kanttekeningen bij het rapport Revitalisering NL bossen” door Dr. E. Arnolds.
 • “Amendement op de Bossenstrategie” door Stichting NatuurAlert en Stichting Natuurvolgend Bosbeheer.
 • Rapport “Ecologische effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen door:
 • Dr. Ir. R. Rabbinge, emeritus universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en productie ecologie WUR.
 • E Arnolds, oud-hoofddocent Bosecologie WUR en oud-directeur van het voormalige biologisch Station te Wijster.
 • Dr. T.W. Kuyper, emeritus hoogleraar bodembiologie WUR
 • Ir. P. Bindraban, productie-ecoloog en directeur Europa van het IFDC.
 • Ir. P.A. Leffelaar, oud-hoofddocent plantaardige productiesystemen WUR.
 • C.F. van Beusekom, ecoloog en oud-directeur van Staatsbosbeheer
 • Rapport WNF: https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/rapport-stikstof-terugdringen
 • Met dit advies van WNF en de onderstaande groep ecologen krijgt Minister Schouten voor de zoveelste keer te horen dat ze op het verkeerde spoor zit:
 • De 11 ecologen:
  Ir. A.B. van den Burg, Stichting BioSFeer
  Prof. Dr. F. Berendse, Emeritus Hoogleraar Wageningen University
  Dr. H.F. van Dobben, Wageningen Environmental Research
  Dr. Ir. J. Kros, Wageningen Environmental Research
  Dr. R. Bobbink, Onderzoekcentrum BWARE
  Prof. Dr. J. Roelofs, Onderzoekcentrum BWARE
  B. Odé, Floron
  Dr. C.A.M. van Swaay, Vlinderstichting
  Ir. H. Sierdsema, Sovon
  Dr. H.N. Siebel, Natuurmonumenten
  Prof. Dr. Ir. W. de Vries, Wageningen University

Ondersteuning en advies Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming o.a.

 • Leffert Oldenkamp Wageningen Universiteit Bosbouw. Verantwoordelijk geweest voor het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer in Gelderland. Eerst als houtvester c.q. rentmeester later als regiohoofd van SBB.
 • Henk Rampen. Wageningen Universiteit. Oud-directeur Natuur Monumenten Gelderland.
 • Jacob Vis Wageningen Universiteit Bosbouw, boswachter
 • Verder:

Erik Kaptein auteur in zijn deze week verschenen boek Rechtsgelijkheid voor de natuur Waarom niet-menselijk leven rechten verdient. Al was het maar vanwege de menselijke geluksfactor’ 

Jan van de Venis, expert milieu en mensenrechten. “Een burger staat al snel machteloos, omdat het natuurbelang niet erkend wordt als diens eigen belang. Die beperking is een verzinsel van de wetgever en rechtspraak; dat kan best anders.’

De gewraakte quote van Minister Schouten die rigoureuze boskap in het hele land tot gevolg heeft: 

 • “De provincies moeten op grond van de artikel 1.12 en 2.3 van de Wet natuurbescherming maatregelen treffen om in de Natura 2000-gebieden de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. De destijds bij de decentralisatie van het gebiedsgerichte beleid gedecentraliseerde middelen moeten door de provincies voor deze en de andere inter-nationale biodiversiteitsverplichtingen gericht worden ingezet, zo is afgesproken in het Natuurpact. Doet een provincie dat niet, dan kan die provincie via het interbestuurlijke toezichtinstrumentarium van de Provinciewet worden aangesproken wegens taakverwaarlozing. Het Rijk kan dan – als overleg niet tot een oplossing leidt – in de plaats treden van de provincie en de vereiste maatregelen treffen. De kosten voor deze maatregelen kan het Rijk verhalen op de provincie.” 

Een leugen blijft een leugen ook als iedereen haar gelooft. De waarheid blijft de waarheid ook als niemand haar gelooft.

Het moet NIET van Europa!

Helpt u alstublieft mee om onze bossen te beschermen in plaats van te vernietigen. Hou de Bossenstrategie tegen!

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,

Joke Volkers

https://bos-en-bomenbescherming.nl/

Member Global Forest Coalition