We nemen geen genoegen met antwoord NM

  • November 5, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

T.a.v: de Besturen van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen

Geachte heren Wams en Bartelink,

N.a.v. uw algemene gezamenlijke brief, als reactie op de brieven van de deelnemers aan ons Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming, hierbij het volgende.

Allereerst waren deze nagenoeg eensluidende brieven van onze deelnemers gericht aan de besturen van uw organisaties. Echter zien wij dat vreemd genoeg niet terug in uw reactie. Gezien het grote gewicht van het onderwerp is dit voor ons tenslotte een typische bestuursaangelegenheid. Derhalve vragen wij ons af of uw besturen wel op de hoogte zijn van deze discussie?

Tevens gaat uw gezamenlijke brief volledig voorbij aan het voor ons belangrijkste punt: de bredere verantwoordelijkheid van de particuliere natuurbescherming voor het bewaken van de kwaliteit van het natuurbeleid in ons land. Wel vermeldt u wat de Landschappen en NM allemaal aan goede werken realiseren; dit wordt door ons ook expliciet naar voren gebracht en in onze mail dan ook geenszins in twijfel getrokken, dat punt is hier derhalve niet aan de orde.

Waar het ons wèl om gaat is de zorgen die wij hebben m.b.t. het natuurbeleid van Staatsbosbeheer, overheden en particulieren en om een kritische opstelling naar het Ministerie van LNV, in plaats van het zonder meer omarmen van de Bossenstrategie in zijn huidige, o.i. nogal multi interpretabele en daardoor misleidende vorm.

Wat door u als uw belangrijkste overweging wordt genoemd, is uw overtuiging dat het niet de rol van de Nederlandse politiek is om in het natuurbeheer te sturen tot op het niveau van de praktische uitvoering van concrete beheersmaatregelen. En dat is immers nu juist precies wat de minister doet in haar Bossenstrategie! Zij koppelt zelfs het kaalkapprincipe en de halve hectare aan de ambities en de doelstellingen. Waarom hebben uw organisaties daartegen geen bezwaar gemaakt als zij zo’n moeite hebben met “nodeloze regelgeving”?!

Enige adequate regelgeving op het gebied van bosbouw en bosbeheer zou bepaald geen luxe zijn. Wanneer je kijkt naar de gedetailleerde uitwerking van het natuurbeheer in de SNL-subsidieregeling, steken de bossen daar in hun oppervlakkigheid schril bij af. In feite heeft de bosbouw zich daaraan altijd weten te onttrekken, onder de paraplu van de multifunctionaliteit.

U doet een beroep op vertrouwen in de beheerder. U heeft al die jaren het “goede vertrouwen van burgers en overheid” mogen genieten. U heeft in veel de “vrije hand” kunnen hebben. Juist vanuit dit “vrije beleid” is de nationale onrust ontstaan! Het gedrag van natuurbeheerders in het verleden geeft daarom wel degelijk een goede inschatting voor de toekomst, wanneer hier geen kaders worden neergezet.

In uw reactie gaat u tevens voorbij aan het o.i. belangrijke argument in onze brief dat bij reguliere kaalkap in kleinere eenheden het totale kaalgekapte areaal gelijk blijft, omdat het is verdeeld over een groter aantal van deze kleinere eenheden.

Een beroep op de certificering zegt natuurlijk niets; deze certificering is immers door de sector zelf ontwikkeld, want de overheid heeft hier geen kennis van. Zelfde verhaal bij het FSC-certificaat in de bosbouw; iedereen weet dat deze geen enkele garantie biedt op een verantwoord bosbeheer. (Alleen al het feit dat een harvester 100l diesel per dag verstookt, om van het brandstofverbruik van de hout afvoerende vrachtauto’s nog maar te zwijgen, heeft dit met de “FSC duurzaamheid” niets van doen). Zich verschuilen achter certificering is derhalve achterhaald en o.i. een zwaktebod.

Dat de natuurorganisaties zich mede hebben ingezet voor het opnemen van de kaalkap en de 0,5 ha grens in de nieuwe Gedragscode Bosbeheer verbaast ons dan ook zeer, gezien de duidelijke schadelijke gevolgen die door meerdere deskundigen uit verschillende geledingen adequaat is onderbouwd. Dit is immers bovendien in flagrante strijd met de Natuurbeschermingswet en holt deze uit; een sterk staaltje “natuurbeschermingswerk”! Deze nieuwe Gedragscode is overigens nog in procedure en is inmiddels al van vele zijden door diverse deskundigen aangevochten, zoals u bekend.

U memoreert onze gezamenlijke grote liefde voor het bos en u doet een beroep op vertrouwen in de beheerder.

Terecht trekt u uit onze brief de conclusie dat dit vertrouwen hier in het geding is.

Wij hopen echter dat u begrijpt dat de wijze waarop u in deze meent te moeten omgaan met onze toch duidelijk geformuleerde vragen en bezwaren, niet bijdraagt aan herstel van dit vertrouwen.

Integendeel..

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Mede namens Joke Volkers en Mieke Vodegel,

Marjan Houpt

https://bos-en-bomenbescherming.nl/

https://www.facebook.com/Landelijk-Netwerk-Bossen-en-Bomenbescherming-103889158176457

https://twitter.com/Landelijkbossen

Member Global Forest Coalition

https://globalforestcoalition.org/