Verkiezingen

Wij gaan hier niet adviseren op wie u stemmen moet, maar wij adviseren u wel dringend om te gaan stemmen. Ga naar de stembus en kies wijs!

Wij zullen de komende maanden gebruiken om voor u op een rij te zetten welke politieke partijen het aandurven om de interpretatie van N2000 die Nederland hanteert, aan de kaak te stellen en de daarmee gepaard gaande bossenkap voor “andere natuur” die in onze huidige tijd onmogelijk nog valt te rechtvaardigen.

Wij zullen hiervoor alle politieke partijen benaderen met vragen en hun antwoorden op onze website plaatsen.

 • Zie volgend kader voor evaluatie partijen, wie koos voor wat.
 • Zie volgend kader voor onze vragen aan de Politieke partijen van de Tweede Kamer en hun antwoorden

De Politieke Partijen, Wie koos welke oplossing en wat betekent dat voor de burger en zijn omgeving?

Wat u dient te weten over het huidige kabinet.
Eén van de eerste stappen die het huidige kabinet ondernam was de afschaffing van het Referendum. Ze hadden helemaal geen zin in de mening van het volk en zeker geen machtsinvloed vanuit het volk.
Ze trekken helemaal hun eigen plan. De Omgevingswet is er ook zo eentje. Binnen die wet is de mond vol over burgerparticipatie, burgervertegenwoordiging, maar….en nu komt de aap uit de mouw “als er sprake is van een groot algemeen belang (en de politiek bepaalt dat) dan gaat dat belang vóór”. Wees u dus bewust dat het hier om “schijninspraak” kan gaan. De omgevingswet zit bijvoorbeeld zo in elkaar dat het makkelijker wordt gemaakt om boeren te “onteigenen”. Als een boer niet meewerkt om zijn land, waar soms generaties lang door dezelfde familie noeste arbeid is verricht,  af te staan voor bijvoorbeeld bossen, windmolens, zonnepanelen, etc. of gewoon om het onder water te zetten voor andere natuur omdat dit subsidie oplevert,  dan wordt de boer doodleuk onteigent.

En tegen deze regering moeten wij het dus opnemen voor onze bossen.
Dit  kabinet heeft voor alle problemen gezorgd met betrekking tot onze bossenkap, Bomenkap in lanen-en parken, de CO2 die maar niet omlaag gaat, het teveel aan stikstof, iets dat steeds maar weer bij de boeren wordt gelegd, terwijl ten tijde van de Coronamaatregelen het vliegverkeer de grootste boosdoener bleek. Maar dit kabinet heeft hele vreemde afspraken gemaakt, ze hebben namelijk afgesproken om de stikstofuitstoot van vliegtuigen niet mee te rekenen, evenals die van de scheepvaart.
Het huidige kabinet bestaat uit: VVD, CDA, CU en D’66.

In uw Provincie zullen Gedeputeerden en afgevaardigden van Provinciale Staten hun Minister en partijgenoten in de Kamer niet afvallen. In Noord-Holland houdt de afgevaardigde van het CU vast aan de bossenkap in Schoorl, omdat zijn Minister Schouten van de CU absoluut vasthoudt aan bossenkap. Hij valt zijn Minister van dezelfde partij niet af ondanks smeekbeden vanuit de Noord-Hollandse bevolking en daarbuiten. Zo gaat dit in het hele land.
Dat maakt het stemmen voor 17 maart dus een kwestie van wèten wie er nu aan het roer staat om te beseffen dat als dezelfde partijen weer een kabinet gaan vormen, wij de handdoek in de ring kunnen gooien. Er zal geen beginnen aan zijn!

Ga voor uitgebreide informatie naar de  website van de betreffende partij. Ons commentaar bij de partijen in het kort onder elkaar, waarbij opgemerkt dat er in bijna elke partij wel een “pareltje” te vinden is die er uitspringt:

Bijvoorbeeld: Sandra Beckerman van de SP die zich o.a. sterk heeft gemaakt dat de gaskraan in Groningen dichtgedraaid werd, maar ook hart heeft voor de Wadden. Pieter Omtzigt  van het CDA die samen met Renske Leijten van de SP de hele toeslagaffaire boven water heeft gehaald.

Frank Wassenberg van de PvdD die kritische vragen aan Minister Schouten stelt over de 38% boskap uit naam van Natura 2000 en in het boskap dossier steun ondervindt van Maurits Von Martels van het CDA. Niet te vergeten Frank Futselaar van de SP die samen met Laura Bromet van GL samen veel tijd en moeite hebben gestoken in het schrijven van een “Nationaal Bosplan”. Het belang van een goede bodem en de rol van insecten door William Moorlag van de PvdA.  Elke keer als we de Kamerverslagen lezen raken we geïnspireerd om door te gaan met onze strijd om onze bossen te beschermen, omdat in de Commissie LNV van de Tweede Kamer werkelijk onze burgervertegenwoordigers zitten. Van de Minister moeten we het niet hebben. Maar deze mensen stellen elke keer weer kritische vragen met betrekking tot o.a. natuurbeheer. Door hen behouden we ons geloof!

 

Christen Unie

Onder aanvuring van Minister Carola Schouten van de Christen Unie, ontbost Nederland net zo snel als de Amazone. In een kameroverleg geeft ze weliswaar toe dat ze als naar bossen c.q. bomen kijkt dat zij het gevoel heeft alsof ze naar de  schepping kijkt, maar wij hebben het gevoel dat ze dat vervolgens goed naast zich neer weet te leggen.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Het landelijk netwerk bossen-en bomenbescherming denkt niet dat God goedkeurend kijkt naar de massale boskap die vanuit geïnterpreteerde regels plaatsvindt.

Deze partij blijft volharden in de mythe van N2000 en dat bos (u weet wel die zuurstofbrengers) plaats moet maken voor de zgn. originele heide en zandverstuivingen, die ooit alleen door toedoen van de mens zijn ontstaan en dus niet origineel zijn. Bos is de meest natuurlijke authentieke vegetatie die er bestaat. Maar dit even terzijde.

De CU was tegen de afschaffing van de subsidie op biomassacentrales en De ChristenUnie wil in één generatie naar een schone energievoorziening. Ze zijn hoopvol over de duurzame toekomst van Nederland. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties.

De ChristenUnie wil:

Zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan voor schone energie.

LNBBB en dit is nou juist ongelooflijk schadelijk voor ons milieu en daarmee het klimaat. Gas is op dit moment de schoonste energiebron die voor handen is!

Verder bestaat het programma tot nu toe uit de wens veel samen te werken, te bidden en zij wil een goede toekomst voor de generaties na ons.

Partij voor de Dieren

Deze partij heeft in maart 2019 reeds een  motie ingediend om subsidie op biomassa te stoppen vanwege de luchtvervuiling. Deze werd helaas afgewezen maar in december 2019 werd wederom een motie ingediend (de heer Wassenberg) tegen de subsidie van Biomassa. Ondanks het bijgevoegde filmpje waarin te zien en te horen is dat er hele bomen uit de Nederlandse en Belgische bossen worden gebruikt, werd tot grote ellende van de bossen de motie afgewezen door: CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK

 https://www.youtube.com/watch?v=Fet2zceG9VI

Steun voor deze motie kwam van Forum voor Democratie, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, Van Haga, vKA

Partij 50+

Dit partij programma is vooral, terecht, gericht op de ouderen.

Met betrekking tot Natuur en dierenwelzijn  zegt zij op haar website het volgende:  “Bestaande natuurgebieden worden zo veel mogelijk opengesteld voor publiek en beschermd. Natuur moet je namelijk kunnen beleven en dient daarom gemakkelijk toegankelijk te zijn. Compensatie van de groei van steden door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden.

Dierenleed wordt bestreden. Dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft. En er moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten.”

Partij voor de Arbeid

(Op 4 juli 2020 staat er o.a. het volgende op de website te lezen)

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het gebruik van warmtepompen en zonne-energie stimuleren we door de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Eigeninitiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking willen wij gemakkelijker maken met een stimuleringsregeling groene energie voor mensen en bedrijven die zelf energie opwekken. Om het draagvlak voor windmolens op land te vergroten, geven wij energiecoöperaties bij de gunning van windmolenprojecten. De mensen van die coöperaties zijn actieve bewoners die hun omgeving goed kennen, en niet de weerstand oproepen die projectontwikkelaars vaak wel oproepen. Biomassa moet hoogwaardig worden gebruikt. 

Het Landelijk Netwerk denkt dat Hoogwaardige Biomassa niet bestaat. Als het fikt, dan fikt het en dan stoot het vieze lucht uit. Punt!

Verder wordt het gebruik van windmolens behoorlijk gepromoot. Met het geschetste draagvlak kan het zijn dat de ene boer van zijn uitzicht en rust wil blijven genieten, maar zijn buurman voor een flinke bonus zijn land vol zet. Bovendien wordt er (moedwillig?) voorbij gegaan aan het feit dat het produceren van windmolens en zonnepanelen zeer vervuilende procedés omvat met bovendien mensonwaardige omstandigheden voor het delven van de grondstoffen. Hoe milieu bewust wil je zijn?

En zo te lezen moeten we van de PvdA snel en hard gaan sparen om in 2025 al in onze alles behalve groene, emissie-loze auto, motor, bromfiets en scooter te rijden.

Forum voor Democratie

Van hun website:

Het belangrijkste agendapunt van Forum voor Democratie is wat zij ‘kartelbestrijding’ noemen: het partijkartel moet worden doorbroken. Circa 10.000 kartelleden draaien rond in de bestuurlijke baantjescarrousel: zij vormen het grote probleem van ons land. Hun belangen zijn vaak tegengesteld aan de belangen van de Nederlandse bevolking. Ze werken voor zichzelf – niet voor het land.

Forum voor Democratie wil invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, vergelijkbaar met het zeer succesvolle Zwitserse model. (Referenda over internationale handelsverdragen zoals CETA en TTIP)

Baudet wil investeren in de vijf publieke taken. Hij claimt daar een financiering voor te hebben:  Namelijk stoppen met de immigratie, de klimaatplannen, en de EU. Dan houd je miljarden en nog eens miljarden over.

FvD is tegen biomassacentrales.

Partij D’66

Sigrid Kaag heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Haar ambitie is om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Zij is groot voorstander van één Europa, en vindt het geen probleem om daar de soevereiniteit voor in te leveren. Zij is voorvechtster van het CETA verdrag, waarbij het o.a. mogelijk is om goedkoop varkensvlees te importeren waardoor onze boeren helemaal geen bestaansmogelijkheden meer overhouden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn, toch? De eisen van het geïmporteerde varkensvlees uit Canada hoeft niet aan de strenge regels te voldoen, waar onze eigen boeren wèl aan moeten voldoen.

D’66 stemde tègen de motie Wassenberg (PvdD) om de subsidie op biomassa af te schaffen.

Groen Links

Is Groen Links wel zo “Groen”.

Wij hebben Jesse Klaver diverse keren benaderd en er op geattendeerd dat door het hele land uit naam van zijn partij verschillende kleuren groen worden gehanteerd. Je zou kunnen zeggen dat Groen Links meer uit “Fifty shades of green” bestaat. 

Er zijn namelijk verspreid over het land in gemeenten en provincies fervente aanhangers van bossenkap voor biodiversiteit en Groen Links is één van de grote aanhangers van Biomassacentrales. U weet wel, daar waar onze bossen in worden opgestookt. Nooit hebben we antwoord mogen ontvangen! Het lijkt een stuurloze partij, waarin de verschillende aanhangers hun eigen mening te lijken neerzetten. We hebben berichten ontvangen van burgers (die hun weg reeds hebben gevonden naar ons Landelijk Netwerk) over Groen Linkse wethouders die zonder blikken of blozen bomen laten kappen of een Biomassacentrale doordrukken. In Amsterdam is bijvoorbeeld Marieke van Doorninck overtuigd dat er “geen hele bomen” in de biomassacentrales verdwijnen.  Enviva Pellet Mill in Southampton

Dan horen we weer dat dankzij een Groen Links gemeenteraadslid een Bomenkap is tegengehouden. In ieder geval is er geen eenduidige koers uitgezet bij Groen Links. Ten tijde van dit schrijven, het is inmiddels 10 oktober 2020 hebben ze nog steeds geen stelling ingenomen tégen biomassacentrales. De Groen Linkse wethouder van Zwolle, Monique Schuttenbeld heeft zelfs recent vergunning verleend voor een Biomassacentrale omdat “het een noodzakelijke stap richting duurzaam energie gebruik is”. Daar waar de Tweede Kamer zich reeds heeft uitgesproken tegen subsidie van biomassacentrales en Biomassa nader wil bekijken, blijft Jesse nog vasthouden aan zijn eerder ideeën. Zelfs Ronald Plasterk heeft zich onomwonden uitgelaten tegen biomassacentrales en noemt het grote volksverlakkerij. Waar blijft Jesse met zijn statement, hij is toch zeker geen leider die moeite heeft een fout te erkennen? 

vKA

Samengaan van voorheen PvdD Femke Merel van Kooten Arissen en Henk Krol. Zij hebben steun gegeven aan de motie van de PvdD tegen subsidie op biomassacentrales. Inmiddels is een samenwerking aangegaan met Henk Otten en Jeroen de Vries, onder de naam Partij voor de Toekomst.
Het partijprogramma is nog niet beschikbaar

SP (Socialistische Partij)

Met betrekking tot natuur vindt de SP dat de status moet terug komen van “Beschermde Natuurmonumenten”. Rondom de belangrijkste natuurgebieden – de Natura2000 – wil de SP een bufferzone vestigen waarin duurzame landbouw bevorderd wordt.

De heer Futselaar van de SP stelt in Kamerdebatten vaak vragen over de Natuur en de bossenkap en is zeer betrokken. LNBBB weet dat het in ieder geval op hun agenda staat en dat is niet bij alle partijen het geval.

SP wil dat de grote vervuilers worden aangepakt. Dit kabinet (Rutte III) kiest echter steeds voor multinationals in plaats van mensen. Het is onbestaanbaar dat de energierekening blijft stijgen, terwijl grote vervuilers, zoals Shell, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Wij willen een lagere energierekening en dat grote bedrijven hun eerlijke deel gaan betalen.

Helaas gelooft ook de SP nog in het groene sprookje “de kleren van de keizer” en denkt dat elektrisch rijden groen is. Het werd dan ook allemaal zeer overtuigend gebracht! Maar elektrisch rijden is niet groen!

VVD

“We willen onze energie duurzamer maken. Om klimaatverandering tegen te gaan, om minder afhankelijk te zijn van het Midden-Oosten en Rusland en omdat olie en gas simpelweg opraken. Met alleen wind en zon redden we het niet, dus innovatie is belangrijk om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd moeten we een mix vinden die duurzaam is, maar ook betaalbaar blijft voor mensen. Voor ons is kernenergie deel van die oplossing.”

LNBBB vindt het heel eerlijk dat VVD schrijft op hun website dat we het met alleen wind en zon niet gaan redden. Dus waarom eerst ons land vol zetten met al die windmolens en zonnen parken op onze weinige grond die zo hard nodig is voor andere zaken. Zou het soms te maken hebben met Vattenfall die 396 miljoen subsidie heeft aangevraagd en gekregen!? Zie de tweet van Fenna Swart directeur Schone Lucht op 1 juli.

De VVD zegt op haar website: Nederland werkt nationaal en internationaal hard om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Wij hebben een Klimaatakkoord gesloten en wij houden ons aan de internationale afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

LNBBB vindt dat de VVD zich helemaal niet aan de afspraken houdt die in Parijs zijn gemaakt, met haar huidige beleid. Juist door het beleid van dit kabinet gaan we de klimaatmaatregelen niet gaan halen.  De huidige oude bossystemen die veel CO2 afvangen worden massaal gekapt. Er wordt naarstig naar grond gezocht waar de zgn. “herplant” of “compensatieplant” kan plaatsvinden terwijl àls er al grond gevonden wordt, het decennia lang duurt voordat bomen c.q. bossen in staat zijn de volledige CO2 opname capaciteit van hun “voorouders” te evenaren.

VVD vindt dat Natuur en economie  elkaar niet uitsluiten, maar juist heel goed samengaan.

LNBBB vindt alleen het idee al om deze twee samen te voegen alsof het om “of” “of” gaat. Sinds wanneer is natuur niet meer gewoon onschuldig natuur?

CDA

Het CDA wil inzetten op het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe. Dat zal een belangrijk onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid blijven.

Het CDA spant zich in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Daarvoor zal dit kabinet komen met de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee. Ook zal het kabinet een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar manier waarop EU-lidstaten de verschillende richtlijnen (NEC-richtlijn, Kaderrichtlijn Water, Vogel- en habitat Richtlijn, etc.) hebben geïmplementeerd.

LNBBB kijkt hier naar uit. De Vogelrichtlijn is namelijk nooit geïmplementeerd. Maar ja, als je de wetten steeds verandert van naam en de ene wet in de andere laat overgaan is er op den duur niemand meer die dat door heeft.

CDA houdt in haar verkiezingsprogramma (107 pagina’s te downloaden) helaas vast aan de onterechte keuze dat nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

LNBBB benadrukt nog maar een keer dat van “het gas af” een heel slecht idee is. Het is gebaseerd op de basis aanname dat dit ondersteund zou worden door biomassacentrales, waar o.a. onze bomen, bomen uit Estland, Amerika e.a. verbrand zouden worden voor de zogenaamde schone energie. Omdat inmiddels ook bij de Tweede Kamerleden is doorgedrongen dat biomassa een heel slecht idee is, omdat we bomen aan het verbranden zijn die we nodig hebben om de klimaatdoelen te halen, en deze zogenaamde ondersteunende factor wegvalt, kun je ook niet meer stellen dat we van het gas af moeten.  Een langdurige pas op de plaats is ons dringende advies.

DENK

Zij willen:

 1. Een inclusieve samenleving waarin wij elkaar accepteren;
 2. Een lerende samenleving waarin wij ieders talent benutten;
 3. Een gezonde samenleving waarin wij zorg dragen voor elkaar;
 4. Een sociale samenleving waarin wij oog hebben voor elkaar;
 5. Een veilige samenleving waarin mensen zich vertrouwd en geborgen voelen;
 6. Een ondernemende samenleving waarin het MKB bloeit;
 7. Een leefbare samenleving waarin mensen betaalbaar prettig en gemengd wonen;
 8. Een rechtvaardige samenleving die internationaal rechtvaardigheid bevordert;
 9. Een democratische samenleving waarin de stem van alle burgers wordt gehoord;
 10. Een duurzame samenleving waarin wij omkijken naar onze omgeving.

Bescherming van de diversiteit van het dierlijk en plantaardig leven
DENK vindt dat komende generaties net zo veel recht hebben op het genieten van natuur als onze generatie. DENK is daarom:

 • Vóór het op termijn inrichten van 20% van ons Noordzeegebied als zeereservaat
 • Vóór meer beschermde natuurgebieden in Nederland

LNBBB vindt de intentie van Denk lovenswaardig.

PVV

Wil o.a.

Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU
Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht

Eigen risico zorg geheel afschaffen
Huren omlaag
AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren
Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.

Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed
Fors extra geld voor defensie en politie
Lagere inkomstenbelasting
Halvering motorrijtuigenbelasting

LNBBB kan zich vooral vinden in het ontmoedigen van windmolens.

SGP

“De SGP maakt zich sterk voor de bescherming van kwetsbaar leven. Leven dat broos is, breekbaar, niet voor vol wordt aangezien. Leven dat lijdt. En dus beschermd moet worden.
Ook gaat de SGP ervoor om Nederlanders veilig te kunnen laten leven in een onzekere tijd vol gevaren die ons dagelijks bedreigen.
Die gebrokenheid is veroorzaakt door ‘de mens’, die zich afkeerde van God en Zijn geboden. Die breuk is zicht- en voelbaar in de zonde. Die breuk kan alleen geheeld worden door het geloof in Christus, waardoor verzoening met God en met de medemensen tot stand wordt gebracht.
De kern van het goede leven is dan ook een bestaan tot eer van de Schepper en met een open oog en hart voor de andere schepselen. Hoe je dat doet, is te vinden in de Bijbel, het Woord van God Zelf. Daarin zie je welke weg Hij wijst en daaruit leer je hoe mensen die ons voorgingen dat, met vallen en opstaan, hebben gedaan.”

De partij vindt ook: “Dat door zwalkende politici die vandaag dít en morgen weer dát dicteren het de boeren zijn die daar het hardst tegenaanlopen, evenals de tuinders en vissers.  Zij zorgen voor de allereerste levensbehoeften, ze moeten zich aan zó veel en vaak wisselende eisen houden, dat er feitelijk geen eerlijke boterham meer mee te verdienen is. De SGP wil daarom minder, en andere (Brusselse) regels en een minister vóór landbouw en visserij die gaat knokken voor de land- en tuinbouwers en de vissers. Op de SGP kunnen ze rekenen.”

Ook vindt de partij dat:

“En ja, mensen moeten ook tot rust kunnen komen. Het is een zegen om een dag per week niet te moeten werken, tot rust te kunnen komen en in de kerk en thuis stil te staan bij het Woord van God. Tegen die achtergrond zet de SGP zich in voor meer rust op zondag, zodat we met z’n allen even op adem kunnen komen, opgetild worden boven het hectische leven van alledag.”

LNBBB had graag gezien dat de SGP daarbij had benadrukt dat men rust vindt in de natuur, met name bossen voor stilte en ter contemplatie.