OVERHANDIGING PETITIE GROOT SUCCES!

  • January 31, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Het was een groot succes in Den Haag op dinsdag 30 januari. Ons Landelijk Netwerk overhandigde de petitie die door maar liefst ruim 36.000 burgers is ondertekend. Er was veel interesse vanuit de commissieleden en er werd aandachtig geluisterd. Dit is de speech die namens ons Landelijk Netwerk werd gehouden:

Geachte commissieleden,

Het natuurbeleid is ontspoord! Laten we het preciezer zeggen, Nederland heeft Natura 2000 làten ontsporen door de regels van N2000 behoorlijk aan haar laars te lappen, zelfs ondanks veroordelingen van het Europese Hof, en ondertussen heeft niemand meer door wat er nou wel of niet klopt. Immers de samenstelling van bestuurders verandert steeds.

Van natuur is een zeer complex dossier gemaakt. Complex omdat Europa zei: “beschermen en behouden wat is” en Nederland bedacht: “ontwikkelen wat niet is!”

Het is bij de meesten niet bekend dat de Europese Vogel- en Habitat richtlijnen op geen enkele wijze voorschrijven dat het ontwikkelen van nieuwe natuur ten koste mag gaan van de huidige Habitats en Habitats van aanwezige soorten. Dat bijvoorbeeld het kappen van 100 jaar oud bos, zelfs juist als het naaldbossen zijn, de biodiversiteit vernietigt en dat het ministerie tot 2030 toch nog steeds nog wil doorgaan met kappen tot de 3400 hectare boskap bereikt is.  Nederland noemt dit “herstelwerkzaamheden”, maar dat is een eufemisme voor grootschalige, nota bene gesubsidieerde, boskap met vernietiging van de huidige ruim aanwezige biodiversiteit. Dit is tegen de regels van N2000 en niet conform N2000 die bossen, ook al zijn ze geen kernhabitat, juist wil behouden voor de biodiversiteit en de algemene ecologische samenhang.

Uit onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het functioneren van Staatsbosbeheer, bleek dat van de huidige ontbossing 63 % op rekening van N2000 komt.

Terreinbeheerders en overheid hebben last van een door subsidie ingegeven dennenfobie, terwijl dennenbossen juist van groot belang zijn voor de daaraan gebonden bijzondere soorten planten, vogels, waaronder roofvogels en zeer zeldzame rode lijst paddenstoelen en mossen, maar de terreinbeheerders negeren systematisch de bestaande biodiversiteit alsof die er totaal niet is. De soorten die er al 70 jaar vertoeven worden gewoon verjaagd.

Nederland beroept zich daarbij heel nobel op de Gedragscode maar die gaat juist tègen de eisen van de Habitat en Vogelrichtlijn in. Bovendien ligt deze gedragscode al meer dan een jaar bij de rechter, aangevochten door 5 partijen.

Zelfs in de Bossenstrategie staat dat burgers hun bossen nodig hebben voor hun gezondheid en welbevinden, dat bos inspireert en  rust geeft in een wereld vol prikkels, dat veel burgers de coronaperiode beter zijn doorgekomen omdat ze konden “ontsnappen” in de natuur.

Maar als diezelfde burgers wanhopig proberen hun bossen te behouden en tegen een alles behalve democratisch proces aanlopen worden ze neergezet als OVERemotioneel en wordt er nog een keertje uitgelegd waarom hun bossen gekapt moeten worden.

Door de commotie die ons Landelijk Netwerk heeft gemaakt met haar 49 aangesloten organisaties met een achterban van duizenden burgers, besloot Minister Schouten om als beleidsstuk een Bossenstrategie te ontwikkelen. Na slechts twee maanden kreeg zij al een concept overhandigd van waaruit zij direct met grote spoed de herstelwerkzaamheden in Natuurgebieden uitvaardigde. Massaal gingen meteen al bossen tegen de vlakte; terwijl deze Bossenstrategie, tot op heden, nog niet eens is aangenomen in de Tweede Kamer!!

Ons netwerk heeft keer op keer geschreven naar de Cie van LNV dat de Bossenstrategie in de huidige vorm niet deugt. Wij zijn zeer tegen deze Bossenstrategie. De Bossenstrategie is tot stand gekomen door bos exploiterende partijen binnen een krachtig lobbycircuit. Onafhankelijk deskundigen van ons netwerk zijn ter zijde geschoven door de Minister. Bent u wel bereid om met ons om de tafel te zitten?

Inmiddels blijkt er in de aanplant, herplant en de zogenaamde “ruimhartige compensatieplant” een achterstand van miljoenen bomen te zijn omdat de gelden en de gronden er nog steeds niet zijn. Mark van Benthem van Probos vraagt zich af of Nederland niet te ambitieus is, de 3700 ha per jaar gaan namelijk niet waar gemaakt worden en blijkt niet realistisch.

Burgers van NU leven NU en hebben NU bossen nodig, niet over 70 jaar!

Wensnatuur komt niet terug op de plekken waar ze òf nooit is geweest òf onmogelijk kan komen.

Wat gaat U er aan doen om dit uit de hand gelopen wanbeleid te stoppen?

Dank u wel.