NM vindt verdere uitwisseling niet zinvol

  • November 5, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Geachte mevrouw Houpt, Volkers en Vogeler,

Met ons schrijven van 30 september j.l. hebben wij – Natuurmonumenten en LandschappenNL – geprobeerd om ons standpunt over verjongingsvlaktes in het bosbeheer zorgvuldig toe te lichten en te onderbouwen. De brief eindigde met een uitnodiging om het door ons beschrevene in een (digitale) bijeenkomst nader toe te lichten en daarover in gesprek te gaan. Deze uitnodiging heeft u laten passeren.

Wij menen dat we ons standpunt m.b.t. bosbeheer zo zorgvuldig en volledig als mogelijk is bekend hebben gemaakt in onze eerdere brief en de diverse mailwisselingen die rondom dit onderwerp gevoerd zijn. Ook via onze website zijn we zo transparant mogelijk over onze omgang met bomen en bosbeheer. Daar staat ook een document waarin we toelichten hoe we ons bosbeheer in de voorbije jaren hebben bijgesteld (https://userfiles.mailswitch.nl/files/1220-f4d9405df07849ab7dc8011abef90f7d.pdf) Wellicht is u ook bekend dat Natuurmonumenten onlangs een boek heeft geschreven over dilemma’s in het natuurbeheer waarin we uitgebreid ingaan op keuzes in het bosbeheer (https://www.bornmeer.nl/winkel/uit-balans/). Wij hebben, kort gezegd, niets meer toe te voegen aan deze onderbouwing en toelichting van onze positie.

Wij achten de kans klein dat het beantwoorden van eventuele vervolgvragen zal leiden tot meer begrip of acceptatie van onze standpunten over, en omgang met, bosbeheer. We concluderen dat we hierover helaas verschillen van opvattingen. Verdere afstemming en uitwisseling over dit onderwerp achten we daarom niet zinvol. We hopen op uw begrip voor deze constatering. Tenslotte: beantwoording van brieven is door onze besturen gedelegeerd aan de werkorganisatie. Beide besturen zijn geïnformeerd over de discussie.

Met vriendelijke groet,

Bjorn van den Boom