Natuurbeheer lijdt aan betonrot

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

 Deze hebben we  in oktober 2022 aan alle Provinciale Staten gestuurd  (sorry voor de foute volgorde)

Het fundament “natuurbeheer” lijdt aan betonrot, en er blijft maar op gebouwd worden: Bossenstrategie, Gedragscode, “het moet van N2000”.

Brief aan alle Provincies

Geachte Leden van de Provinciale Staten,

De Provinciale verkiezingen komen er aan. Dit is een belangrijk moment voor de burgers omdat zij hun stem kunnen uitbrengen op degene die hun belangen het meest vertegenwoordigt.

Boskap is een groot en heikel punt voor de burgers van Nederland en wij worden dagelijks geconfronteerd met burgers die woest zijn, maar vooral veel verdriet hebben dat hun bossen worden gekapt en zij daar niets tegenin kunnen brengen.

Tot onze grote verbazing hebben wij vanuit den lande vernomen dat niet alle politieke partijen binnen de Provinciale Staten behoud van onze huidige bossen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Terwijl het kappen van bossen toch een wereldprobleem is. Omdat bossen vele functies vertegenwoordigen hebben zij rechtstreeks een positieve invloed op de gezondheid van de mens.

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (28 juli dit jaar) is de toegang tot een schoon en gezond leefmilieu officieel erkend als universeel mensenrecht. Daar vormen bossen een onderdeel van.

Ook in het Urgenda proces heeft De Hoge Raad geoordeeld dat, wegens het risico van een gevaarlijke klimaatverandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht op leven en welzijn, de CO2 uitstoot omlaag moet. Bomen erbij werd het credo.

Ook Natura 2000 speelt daarop in en geeft handvatten om bos als waarde te erkennen en pleit voor behoud van de bossen. (Zie: “Natura 2000 en de bossen deel I en II pagina 39”: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/855ca711-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1/language-nl/format-PDF).

Bovendien staat nergens in N2000 geschreven dat boskap moet om andere natuur te maken.

We leven inmiddels in het laatste kwartaal van 2022. We lopen ernstig achter op de noodzakelijke maatregelen. Boskap valt niet meer uit te leggen aan de bevolking die zelf tot allerlei veranderingen wordt gedwongen vanuit de klimaatdoelen, maar waarbij diezelfde overheid een foute koers blijft volgen door de opdracht “Elke Boom Telt” en meerdere natuurbeschermende afspraken volledig aan haar laars te lappen.

Mocht u denken dat de Bossenstrategie (die intussen nog steeds niet is goedgekeurd door de Tweede Kamer) het probleem gaat oplossen, dan kunnen wij u meedelen dat zowel de Bossenstrategie als de Gedragscode hoogst schadelijk zijn voor het bosecosysteem; de bosontwikkeling op lange termijn, de bodem en het klimaat. De beheervormen die in de Bossenstrategie zijn uitgezet en geautoriseerd worden in deze Gedragscode hebben tot gevolg dat er een proces wordt opgestart van volledige afbraak van bos-ecosystemen met daaropvolgende wederopbouw die enkele tientallen tot maximaal honderd jaren zal gaan duren. Het dan nog relatief jonge bosecosysteem met zijn nog niet (volledig) ontwikkelde habitats van tal van soorten wordt in deze bedrijfsvorm stelselmatig en periodiek vernietigd, inclusief het bodemleven.

Gedurende de langdurige herstelperiode keren de meer gewone bossoorten cumulatief weer terug, tot de volgende beheermethode ze weer elimineert.

Deze wijze van beheer betekent de grootst mogelijke verstoring van het bos-ecosysteem en de bijbehorende biodiversiteit die hiermee juist steeds meer zal afnemen.

Het bos zal hierdoor steeds minder veerkrachtig en weerbaar worden, waardoor tevens de kwaliteit van de bosbodem achteruit zal gaan.

Bovendien is het regelrecht een overtreding van de HR en VR die verplicht stellen dat habitats van soorten die in het bos aanwezig zijn of het bos gebruiken om o.a. te foerageren in stand moet blijven. Het kappen van bos heeft rampzalige gevolgen voor de  soorten die er wonen en hun habitat hebben in het bos en waarvoor notabene een verplichte bescherming geldt.

Durft u een eigen weldenkende koers te varen? Stopt u dan met partijpolitiek en zet behoud van bossen in uw Verkiezingsprogramma!

 

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Mede namens Marjan Houpt en Mieke Vodegel (juriste N2000)

Joke Volkers