Het is niet waarschijnlijk, dat door Bomenkap gewenste habitattypen terug zullen keren zonder bronmaatregelen.

  • March 9, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Voor u gelezen:

Uit de recente rapport  van juni 2020 van het landelijk Natuurpact 2000 , blijkt dat het niet waarschijnlijk is , dat door Bomenkap gewenste habitattypen terug zullen keren zonder bronmaatregelen. 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-lerende-evaluatie-van-hetnatuurpact-2020-tweede-rapportage-3852.pdf .

In dit rapport wordt o.a. geanalyseerd of natuurherstelmaatregelen bijdragen aan de realisatie van de hoofdambitie ‘verbeteren van de biodiversiteit’ . Het doet o.a verslag van het onderzoek naar de herstelmaatregelen die de provincies op basis van hun beleidsstrategieën binnen het Natuurnetwerk Nederland hebben laten treffen. Een selectie uit conclusies die voor onze (Schoorlse) duinen van toepassing kunnen zijn ; citaten:

Bij droge ecosystemen als droge bossen, droge natuurlijke graslanden en droge duinen is er in het Natuurnetwerk geen significant positief effect van de getroffen herstelmaatregelen van voor 2011”  

Herstelmaatregelen als kappen, plaggen, bekalken, maaien of intensiever begrazen kunnen een groot positief effect hebben op de standplaatscondities van de soorten en het effect treedt op korte termijn op (binnen een jaar of enkele jaren). Groot nadeel is dat het positieve effect van de maatregel tijdelijk is en bij veelvuldig gebruik van de maatregel kunnen de negatieve neveneffecten gaan overheersen. Door deze tijdelijke herstelmaatregelen vaker, met een grotere intensiteit en op een grotere schaal uit te voeren zullen gevoelige plant- of diersoorten juist verdwijnen. Bij te vaak plaggen, waarbij de bovengrond wordt verwijderd, bestaat bijvoorbeeld het risico dat de zaadbank uitgeput raakt of er een tekort aan fosfor en sporenelementen – belangrijk voor de groei van planten – optreedt (Nijssen et al. 2018). Ook kan de variatie in het gebied verdwijnen, wanneer maatregelen op te grote schaal worden aangepakt. “  

“Droge ecosystemen op zandgronden zijn complex om te herstellen omdat bijvoorbeeld de bodem door verzuring onomkeerbaar is uitgeput (Nijssen et al. 2018). De bodemmineralen zijn verweerd en sporenelementen (essentiële stoffen die in lage hoeveelheden nodig zijn) zijn verdwenen. Dan kunnen plaggen en begrazing de heide wel paars houden, maar komen kwalificerende planten en dieren niet terug. Voor bodemherstel zijn ingrijpender maatregelen nodig. Een methode die nu ontwikkeld wordt, is steenmeel opbrengen ter vervanging van verweerde mineralen. Daarmee zou de bodem weer een tijd stikstofdepositie kunnen opvangen (Bobbink et al. 2017, Weijters et al. 2018, Vogels et al. 2018, Lucassen et al. 2019).”  

Schoorls bos ziet als groot punt van zorg bovendien de wens van SBB dat Bomenkap via verstuiving gaat zorgen voor meer kalkrijke grijze duinen , aangezien deze minder gevoelig zijn voor stikstofdepositie dan kalkarme duinen. Het zijn echter juist de kalkarme duinen die de kenmerkende, unieke en beroemde biotoop van de Schoorlse duinen opleveren van heide en (korst) mossen . Beide zullen door het overpoederen met kalkrijk zand verdwijnen. In natuurgebied de Kerf is dat al te zien nadat bij de grens met Bergen door PWN een stuk bos gekapt is. De kalk lievende Duindoorn en Parnassia zijn al voorbij het karrespoor naar de Kerf gekomen en heide is er verdwenen