Vlakte kap altijd schadelijk

  • January 28, 2021
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Stichting NatuurAlert Nederland overhandigde aan de vaste Commissie LNV van de Tweede Kamer het resultaat van een onafhankelijk onderzoek naar vlakte kap.

Gezien het feit dat een aantal Provincies al bezig is bosbeleid te formuleren, dat geënt is op het nog niet vastgestelde en in meerdere opzichten omstreden ontwerp Bossenstrategie, willen zij hen informeren over de ontwikkelingen in dit onderzoek.

Stichting NatuurAlert doet een dringend beroep op de Provincies geen bosbeleid vast te stellen, in het bijzonder met betrekking tot vlaktekap, zolang de door de landelijke politiek gestelde vraag niet afdoende is beantwoord.

Vlaktekap is, ongeacht de schaal, schadelijk voor bos, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en klimaat. Positieve elementen staan daar niet tegenover. Bovendien is deze vorm van bosbedrijf verliesgevend.

Het bestuur van de stichting NatuurAlert gaf opdracht tot een tweede onderzoek door een wetenschappelijk team onder leiding van Prof. dr. ir. R. Rabbinge. Deze laatste commissie nam de exacte vraagstelling van de Kamer als uitgangspunt.