De grootste leugen: “Het moet van Natura 2000”

De grootste leugen: “Het moet van Natura 2000”

Met Natura 2000 worden samen met en boven de verplichtingen van het Standaard Data Formulieren van ieder aangewezen Natura 2000 gebied in 2004, natuurdoeltypen nagestreefd uit een ver verleden die – hoe mooi dat uit nostalgisch oogpunt ook mag zijn – niet realistisch zijn.

Natuur ontwikkelt zich naar de toekomst en niet naar het verleden. Opvattingen over betekenis van autochtoon c.q. exoten zijn discutabel.

 Niemand lijkt zich te interesseren hoe het werkelijk zit:

Waar Natura 2000 heel duidelijk en zeer beslist over is; namelijk “het beschermen van de aanwezige soorten en de habitats van soorten, regeert in Nederland de vrije interpretatie van de hogere en lagere overheden en de natuurbeheerders die zij aan de “herstelmaatregelen” geven.  Bos is echter ook natuur en heeft soorten en is habitat van soorten die bewaard en beschermd dienen te worden.

De grootste misleiding is: “We hebben afspraken gemaakt, we dragen verantwoording en het moet van Europa”

Natuurhersteldoelen en bescherming van habitats van de huidige natuur (een eis van Natura 2000) worden op een verwarrende manier dwars door elkaar heen gebruikt. Er wordt nu mee geschermd om bepaalde soorten (die soms in het beoogde gebied helemaal niet aanwezig zijn) met terugwerkende kracht de status van bescherming te geven en deze vervolgens koste wat kost terug te willen laten komen. Daar kapt men dan gewoon zonder blikken of blozen hele bossen voor. Met grote nadruk wijzen wij er hier op dat de Habitatrichtlijn op geen enkele manier vereist om iets te ontwikkelen waar het niet is!

Aan de bescherming van de huidige natuur wordt gewoon voorbij gegaan. De eis van N2000 wordt daarmee volledig genegeerd.

Het zijn niet zo zeer de richtlijnen van N2000 om de huidige (aanwezige) habitats te beschermen die zijn achterhaald, maar juist de Nederlandse toevoegingen die via de EHS en de NNN bovenop Natura 2000 gezet zijn.

(Nederland is, ondanks diverse veroordelingen door het Europese Hof, (de laatste in 2005), gewoon doorgegaan met deze “natuurontwikkeling”, i.p.v. natuur en soorten te beschermen en te behouden, volgens de doelstellingen van zowel de Vogelrichtlijn ( 1979) als de Habitatrichtlijn (1992). Kortweg de VHR).

Zij nemen niets mee van de huidige veranderde maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de klimaatveranderingen, stikstofoverschot, teveel CO2, teveel fijnstof, hittestress en vervuilde lucht.

Tevens is er geen enkele Europese wet die voorschrijft dat nationale specifieke Natura 2000 doelstellingen “moesten” en “moeten” worden “doorgedrukt” ten koste van reeds bestaande natuur en met name bossen. Dit vernietigt bossystemen en het getuigt van onkunde met de consequenties van een dergelijk beleid.

Bovendien zijn die Nederlandse doelen strijdig met de belangen van Natura2000, omdat daardoor gezonde natuur en aanwezige soorten worden vernietigd!  

En dat is nou juist wat Natura 2000 wilde voorkomen! Waarschijnlijk hebben de planmakers gedacht dat ze zich deze vrijheid konden permitteren omdat de Vogelrichtlijn nooit is geïmplementeerd. Het is dus van het grootste belang dat de Nederlandse uitvoering van Natura 2000 in zijn totaliteit grondig geëvalueerd wordt. Niet alleen op de juiste interpretatie, maar ook of het in deze tijd nog passend en verantwoord is. Veel wensnatuur is bovendien nooit bereikt! (Wij zijn bezig dit landelijk in kaart te brengen, heeft u voorbeelden? Mail ze ons!)

Het is zeer merkwaardig dat instandhouding van bos nauwelijks tot niet wordt gesubsidieerd, terwijl bosvernietiging, ook wel “omvorming” genoemd wèl wordt gesubsidieerd. Het is de Minister zelf die door haar beleid zorgt voor ontbossing in Nederland. Zij is degene die opdracht geeft om de, over het algemeen rond de 100 jarige bossystemen die aardig op weg zijn om de gewenste oude bos-ecosystemen op te leveren, te vernietigen. Het kappen van bossen zogenaamd uit naam van Natura 2000 dient dan ook per onmiddellijk te stoppen!

 

 

Referenties: kaalvlakten, kaalkap Staatsbosbeheer