Commissieleden, kom met ons om de tafel!

 • February 18, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Geachte Commissieleden,

Op dinsdag 30 januari hebben wij elkaar ontmoet tijdens het overhandigen van de petitie “Een ander en duurzamer natuurbeleid; stop de grootschalige bomenkap”, die ik u namens de 49 aan het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming deelnemende organisaties mocht overhandigen. Met enkelen van u heb ik in een persoonlijk gesprek nog meer kunnen toelichten.

Ons Landelijk Netwerk is zeer verheugd dat dit onderwerp duidelijk gehoor trof.

Nu wordt het zaak om een nieuwe koers uit te zetten:

 • Gericht op verifieerbare doelen, waarbij beheermaatregelen ondersteunend zijn en geen doel op zich.
 • Ontdaan van willekeur, hetgeen nu vaak ontstaat bij additionele wensen van terreinbeheerders.
 • Bossen en bomen hun betekenis te geven voor een bossenstrategie die alle functies van een bos variërend naar tijd en plaats, tot hun recht laten komen.

Ten tijde van de overhandiging heb ik u gevraagd of  “u bereid bent om met ons om tafel te gaan zitten.

Het Landelijk Netwerk en zijn deskundigen met brede, langjarige  ervaring  zijn graag bereid naar u toe te komen om daarover van gedachten te wisselen, waarbij onder meer de volgende aandachtspunten aan de orde kunnen komen.:

 1. Het streven om wensnatuur te ontwikkelen, of het herstel van natuurdoeltypen zoals die in de Ecologische Hoofdstructuur voorkomen, dient te worden afgeschaft. Dit, omdat deze door NL eigenhandig boven die van de (door de EU vereiste) bescherming van kwalificerende Habitats en Habitats van (vogel)soorten worden gesteld. Door dit landelijk beleid van toegevoegde landelijke doelen worden de Europese verplichtingen niet nagekomen en is de rechtszekerheid hierdoor al jaren in het geding. Ondanks diverse veroordelingen van het EU Hof is NL hiermee onverminderd doorgegaan. (Niet in de laatste plaats vanwege de aantrekkelijke subsidieregelingen voor belanghebbenden uit de bossensector).
 1. Er wordt nog steeds geen recht gedaan aan de bescherming van aanwezige en reeds in 2004 door de EU aangewezen Habitats(HR) en Habitats van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn(VR) in de N2000 gebieden. Strikt beschermde soorten hebben daarbij ook bestaand bos nodig en worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan door de dwangmatige bosomvormingen. Daaronder vallen ook de dennenbossen die ten onrechte als exoot worden betiteld, maar al vanaf het Laat Glaciaal (12.000 jaar geleden) in ons land voorkomen.
 1. Uitspraken als “doelen halen”zijn dan ook volstrekt in strijd met genoemde EU richtlijnen.  NL heeft de aanmelding gegevens niet geopenbaard. Daarmee zijn de instandhoudingsdoelstellingen niet te verifiëren met het SDF van 2004, waarin de nulmeting van de gebieden staat aangegeven.
 2. De schrale natuur, die in het verleden door menselijk gedrag is ontstaan, wordt al te vaak als weer te ontwikkelen ‘wensnatuur’ gezien. Echter de natuur neigt zelf met spontane ontwikkeling bomen en struiken te laten ontstaan. Drastische bestrijding daarvan wordt dan de kern van ‘natuurherstel’. Er is  een tendens ontstaan om natuur tegendraads te beheren, hetgeen dan de vermaledijde verwildering oplevert. Deze verwildering is echter meer het gevolg van tekortschietend beheer, (er vinden immers steeds opnieuw weer ingrepen plaats in de natuur). Ten onrechte worden dan klimaat of stikstof als schuldigen gezien. Het kappen van gezonde bossen, met als gevolg de vernietiging van hun gehele ecologie en biodiversiteit levert de ergste vormen van verwildering  ( voorbeelden zijn over het gehele land te vinden). 
 1. Habitattypen als genoemd in art 6 lid 1 (De wettelijke basis voor het nemen van beschermingsmaatregelen voor habitats buiten het Natura 2000-netwerk:
 2. http://tinyurl.com/3eek2yja kunnen -indien nog nodig – worden hersteld: mits in voldoende mate aanwezig in het gebied (volgens het Standaard Data Formulier aanmeldingsjaar) en mits tijdig is begonnen met het treffen van maatregelen. Ook is  een  afweging nodig van de economische, sociale en culturele bijzonderheden; ze genieten dus niet de strikte bescherming van artikel 6 lid 2 HR; met onteigeningsdwang. Er dient te worden uitgegaan van het feit dat de natuur niet maakbaar is. De HR kent geen harde verplichting om ALLE habitattypen in uitstekende staat van instandhouding te brengen.
 3. De bossen in Nederland zijn relatief jong. Het is zaak om die dusdanig te beheren (behouden) dat ze oud kunnen worden. Daardoor kunnen  de gewenste ecologische en andere maatschappelijke functies worden ontwikkeld.

Kortom, stof genoeg om met deze belangrijke items de discussie te starten. We zijn graag bereid om meerdere keren bij u terug te komen voor het verder uitdiepen van het huidige ontspoorde natuurbeleid; teneinde te herstellen wat nog kan!

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u een voorstel wilt doen van een datum; van onze kant zullen wij onze uiterste best doen om de agenda’s daarop af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Mede namens Marjan Houpt, Mieke Vodegel (juriste N2000),

Joke Volkers