Bossenstrategie

“Als je niet weet wat je vernielt kun je het achteloos doen” (Rob Bijlsma)

Wat er volgens het Landelijk Netwerk ontbreekt in de Bossenstrategie (die zich nog steeds in de conceptfase bevindt) is de bescherming van het huidige en toekomstige bosareaal.

Het belang van het behoud van bossen en bomen (en de daarmee gepaarde biodiversiteit) is heel groot. Het gaat  niet om partijen, het gaat om keuzemogelijkheden voor volgende generaties. Alle stadia zijn nu van groot belang willen de volgende generaties ook over degelijke kwaliteiten kunnen beschikken. Het  is nodig dat er veel meer oppervlakte in alle stadia van bosontwikkeling komt om dat te kunnen garanderen, dus ook pioniersstadia. Er is voor de toekomstige niches nu veel jong bos nodig. De Bossenstrategie voorziet hier niet in!  Zie Bossenstrategie

Omdat het Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming het eerste gesprek pas had met de projectmanagers nadat het concept Bossenstrategie al bij de Minister en de Provincies lag, voelen zij zich niet gehoord. In het (Skype) overleg van 1 april 2020 met de projectmanagers van de Bossenstrategie dringen wij er op aan dat het toch wel gaat om input van partijen die hier al heel lang mee bezig zijn en die gehoord willen worden. Mede omdat wij hadden begrepen dat de minister deze nieuwe Bossenstrategie wilde ontwikkelen omdat er onder de bevolking veel onrust heerst over kaalkap. We benadrukken dat de Bossenstrategie gewoon een stuk is waarin meerdere partijen te grote economische belangen hebben. Er zijn partijen zoals de LTO die b.v. stelt  dat Nederland teveel natuur heeft en dat dat schadelijk is voor de economie. Ook bij Probos, de WUR e.a. menen sommigen (die toevallig banden hebben met andere partijen) dat er nog veel meer gekapt kan worden in de bossen. Zolang de LNBBB niet weet met welke partijen exact is gesproken, valt een en ander niet in het juiste of ander perspectief te zetten. Zie voor het hele verslag: Impressies overleg projectleiders bossenstrategie

Om tot “betere” bossen te komen is een nadere uitwerking gedaan door de  Unie van Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos. Hierin komt duidelijk een voorkeur voor  “Inheemse bossen” naar voren. Met deze voorkeur wordt voorbij gegaan aan de huidige problemen die deze “Inheemse” soorten ondervinden met de huidige klimaatproblemen. (Jacob Vis) 

In de Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie was aangegeven dat de vitaliteit van de Nederlandse bossen verbeterd moet worden om bos voor toekomstige generaties veilig te stellen. (Dit is ook onderkend tijdens de nationale klimaatadaptatiedialogen Natuur in 2019.) Het proces van verbetering van de bestaande bossen noemen zij revitalisering.

Dit kennisdocument ‘Revitalisering Nederlandse Bossen’ levert samen met de werkbijeenkomsten revitaliseringsimpuls input voor de verdere ontwikkeling van revitalisering in de Nationale Bossenstrategie. Lees het volledige rapport hier: 2020-06-10 Revitalisering Nederlandse bossen

Dit rapport heeft een stevige reactie opgeroepen van Dr.  E. Arnolds voormalig hoofddocent Bosecologie aan de toenmalige Universiteit Wageningen (met als specialisme mycologie en voormalig directeur van het Biologisch Station van de UW te Wijster). Hij laat weinig heel van het rapport Revitalisering Nederlandse bossen.  In een helder geschreven rapport komt hij tot zijn eindconclusie, waar ons Landelijk Netwerk zich helemaal bij aansluit, die luidt:  “Het rapport is geschreven vanuit één bepaalde bosideologie met dubieuze uitgangspunten, hypotheses en doelen. Het is gebaseerd op selectieve onderzoekresultaten en bevat veel aanvechtbare waardeoordelen, onzorgvuldigheden en tegenstrijdigheden. De voorgestelde maatregelen zullen niet resulteren in duurzamer bos met grotere natuurwaarden. Ze zullen daarentegen leiden tot meer kaalkap en andere ingrepen in het bos tegen hoge kosten voor de belastingbetaler. Daardoor is het rapport in deze vorm ongeschikt als onderbouwing voor het Nederlandse bosbeleid. Het Nederlandse bos verdient beter.” Zie voor het hele rapport Kanttekeningen bij het rapport Revitalisering NL bossen door Eef Arnolds.

Referenties: Kaalkap Nederland, Bomenkap Nederland, Boskap Nederland