Antwoorden verkiezingsvragen

Antwoorden verkiezingsvragen m.b.t. het Nederlandse Bos

Houdt u van onze bossen? Lees dan onderstaande goed door en kies wijs op 17 maart a.s. Zorg dat die Politieke partijen c.q. Tweede Kamerleden aan de macht komen, diegene zijn die afstand nemen van de Bossenstrategie en van de uitvoering “Bos van de Toekomst”!

De vragen van het Landelijk Netwerk aan alle politieke partijen zijn tot nu toe (18 januari 2021) maar door drie partijen beantwoord. Worden we niet serieus genomen?

Voor we naar de antwoorden gaan, even opfrissen, wat is er nou aan de hand?

Onder de onpartijdige deskundigen (gepensioneerde bosbouwers zonder financiële verstrengelingen met Ministerie, Provincies, Staatsbosbeheer of andere Natuurbeheerders), wordt de bossenstrategie (van het ministerie LNV) als een doodsteek voor de Nederlandse bossen beschouwd.

De uitwerking van het Ministerie van LNV in hun rapport “Vitalisering van de Nederlandse bossen” deed de ongerustheid alleen maar toenemen, want het rapport is geschreven vanuit één bepaalde bosideologie met dubieuze uitgangspunten hypotheses en doelen. Het is gebaseerd op selectieve onderzoeksresultaten en bevat veel aanvechtbare waardeoordelen. Ze zullen leiden tot meer kaalkap en niet resulteren in duurzamer bos met grotere natuurwaarden.

Op 25 september 2020 wordt door de projectmanager van het Ministerie LNV in een sneakpreview het  ‘Bos van de toekomst’ gepresenteerd. In dit rapport wordt met ‘Bos van de toekomst’ de gelijknamige nota bedoeld en met de ‘Bossenstrategie’ het gehele door de overheid geplande bosbeleid, inclusief onderliggende rapporten.

Het blijkt dat vitaal bos in ‘Bos van de toekomst’ niet gezond bos betekent, maar bos dat aan een breed eisenpakket van bosbouwers voldoet. Revitalisering is een verzameling maatregelen die getroffen moeten worden om aan die eisen te voldoen.

In ‘Bos van de toekomst’ wordt een kennisprogramma gepresenteerd met een tabel met twaalf kennishiaten. Vreemd genoeg zijn het stuk voor stuk onderwerpen die tegelijk de grondslag vormen voor het uitgestippelde beleid.

We signaleren dat het uitsluitend gaat om ambtelijke structuren en dat er geen verbinding wordt gelegd met de samenleving. Bij de sectie over monitoring valt op dat de indicatoren om de voortgang van de Bossenstrategie te meten nog niet zijn ontwikkeld. Dat is verontrustend omdat de keuze van de parameters mede bepalend is voor de uitkomst van de monitoring. Dit kan fraude in de hand werken.

Omdat het beschermen van onze bossen voor de burgers tegen een te kap-grage overheid een serieuze zaak is, zijn er alternatieven aangereikt.

Deskundigen zonder financiële verstrengelingen hebben de volgende rapporten aangeboden aan Tweede Kamer, Provincies, Pers, Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming e.a. U mag de twee rapporten downloaden en doorsturen aan wie u maar wilt met bronvermelding.

“Een toekomst voor bossen en bomen”  Een alternatieve Bossenstrategie voor 2030 en later door Dr. E. Arnolds, oud-hoofddocent Bosecologie WUR, en oud-directeur van het voormalige Biologisch Station te Wijster.

In dit rapport is de inhoudsopgave identiek aan die in de nota “Bos van de toekomst” en weerlegt daarmee minutieus met onderbouwing wat er ontbreekt en waar dat toe leidt.

Toekomst voor bossen en bomen.pdf

“Ecologische Effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen”

Dit rapport richt zich uitsluitend op de beantwoording van de vraag uit de motie van de vaste Kamercommissie van LNV, namelijk ‘Wat is het ecologisch effect van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen’. De motie volgt op het voornemen van de minister, zoals vastgelegd in de Bossenstrategie, om vlaktekap tot 0,5 ha in het kader van regulier bosbeheer toe te staan.

Onderzoek in opdracht van Stichting NatuurAlert Nederland, naar aanleiding van de Bossenstrategie van het ministerie van LNV, door:

Prof. Dr. T.W. Kuyper, emeritus hoogleraar Bodembiologie WUR, Dr. Ir. P. Bindraban, productie-ecoloog en directeur Europa van het IFDC,  Dr. Ir. P.A. Leffelaar, oud-hoofddocent plantaardige productiesystemen WUR, Dr. C.F. van Beusekom, ecoloog en oud-directeur van Staatsbosbeheer, Prof. Dr. Ir. R Rabbinge, voorzitter van de wetenschappelijke commissie.

Effecten van vlaktekap.pdf

Lees nu de antwoorden van de politieke partijen!

Groen Links zegt in haar antwoord stevig tégen de biomassacentrales te zijn. Toch is haar Groen Links Gedeputeerde Nienke Homan in Groningen van mening dat zij een vergunning voor een nieuwe biomassa centrale niet heeft kunnen weigeren, omdat de vergunningsaanvraag volgens “de regeltjes” is verlopen. Wij denken dat zij rechtstreeks tegen het burgerbelang ingaat. Als een goed “burgermoeder” hoort zij de gezondheid en algemeen welzijn van haar burgers te bewaken! Burgers eerst en dan de rest zouden wij zeggen. Met betrekking tot natuur wordt duidelijk dat de dossiers onbekend zijn en de authentieke opdrachten vanuit N2000 onbekend zijn. Wat dat betreft hebben de mantra’s “het moet van N2000” hun werk wel gedaan, helaas. Het laatste nieuws over Nienke Homan is dat zij windmolens wil plaatsen dwars door een trekvogelgebied in de Wadden; de Dollard. Wat zou haar definitie van “groen” zijn?

Antwoorden van Groenlinks.pdf

Partij voor de Dieren spreekt zich goed en duidelijk uit. Ze geeft ons de antwoorden waar wij van dromen dat meerdere partijen dit zullen doen, zodat we ze daar aan kunnen houden.

Antwoorden Partij van de dieren.pdf

Vrijheid Voor Democratie (VVD) geeft politiek correcte en dus zeer vage antwoorden. Verwijzingen naar de reeds bestaande regeltjes waarvan zij geen idee heeft wat die regels zijn en of die op de juiste manier zijn opgevolgd. Om een voor de hand liggend voorbeeld te geven, de basis voorwaarde van N2000 is van meet af aan geweest dat dit in samenwerking en overleg met de omgeving en direct omwonenden tot stand moet komen. Dit is niet gebeurd en het democratische proces in het hele N2000 gebeuren is met voeten getreden, ook zo met het PAS. Burgers staan machteloos dat hun bossen worden gekapt en VVD verwijst naar de regeltjes, dus democratie?

Antwoorden van de VVD.pdf

Socialistische Partij (SP)

SP heeft het hart voor natuur op de goede plaats. Ze hebben goede antwoorden gegeven en hebben bescherming voor onze huidige bossen zeker als agenda punt staan.

Antwoorden van de SP