Alg.Rekenkamer: we zitten niet op de goede weg!

  • January 4, 2024
150 150 Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Op 22 februari 2023 schrijven we deze brief aan de Cie LNV Tweede Kamer

Rapport ALGEMENE REKENKAMER over Bossenstrategie verduidelijkt:

“We zitten niet op de goede weg!” 

Geachte commissieleden,

De Algemene Rekenkamer(AR) heeft het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van Staatsbosbeheer. Ook is zij op bezoek geweest bij één onzer deelnemende organisaties in Schoorl.

Er zitten voor u als commissieleden handvatten in het onderzoeksrapport van de AR om te kunnen onderbouwen waarom u niet akkoord kunt gaan met de huidige (concept) Bossenstrategie en waarom dit onderdeel eerst eens serieus op de agenda gezet dient te worden. Daar moet dan wel de tijd voor worden genomen zodat deskundigen die niet binnen de lobby van het Ministerie vallen, gehoord kunnen worden! We hebben van Jaap Kuper zijn rapport mogen ontvangen en toestemming dit bij deze aan u te doen toekomen.

Het volgende hebben wij er voor u uitgelicht om u nieuwsgierig te maken om het rapport te lezen.

  • In de Bossenstrategie en in de brieven die Minister Schouten aan de Tweede Kamer stuurde wordt meermalen onjuiste informatie verstrekt, hetgeen vérstrekkende gevolgen heeft.
  • In haar brief aan de Tweede Kamer, d.d. 5 februari 2021, negeert de Minister de duidelijke conclusies uit het rapport van prof. dr. ir. Rabbinge c.s. Door het rapport van Rabbinge niet op zijn waarde te beoordelen en als ‘van geen belang’ af te serveren, misleidt de Minister de Kamer. Daarmee blijft zij de kant van haar ambtenaren kiezen in plaats van de kant die het beste voor de natuur en daarmee voor de bevolking is.

Op papier waren de ambities aantrekkelijk, maar de tegenstrijdigheid tussen ambities en uitvoering leidt er toe dat:

  1. de doelen uit de Bossenstrategie niet kunnen worden gerealiseerd;
  2. onomkeerbare schade wordt veroorzaakt aan biodiversiteit, koolstofbinding en natuurbeleving;
  3. onnodig veel werkzaamheden in bossen worden uitgevoerd; (werkgelegenheid?; subsidies?)
  4. waardoor onnodige kosten worden gemaakt en subsidies (gemeenschapsgeld) worden verstrekt.

Om dit probleem op te lossen dient de Bossenstrategie te worden aangepast. Om de ambities van de Minister te realiseren moeten bossen worden beheerd op basis van wat deze als multifunctioneel ecosysteem aankunnen. En derhalve zonder één van de maatschappelijke functies ten koste van de andere functies bovenmatige prioriteit te geven.

Elke vorm van kaalkap/vlaktekap dient uit de Bossenstrategie te worden geschrapt. In plaats daarvan dient “uitkapbeheer” als regulier beheer te worden opgenomen. (Zie voor definitie hiervan:  https://www.ecopedia.be/pagina/kenmerken-van-uitkapbeheer)

Alleen dan kunnen de beoogde ambities worden waargemaakt en kan de oorzaak van de maatschappelijke onrust hierover worden weggenomen.

Aan ons Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming zijn 51 natuurorganisaties verbonden. Die organisaties vertegenwoordigen o.a. grote groepen zeer ongeruste burgers die de bossen in hun leefomgeving letterlijk zien verdwijnen.

Wij weten dat er bij uw Commissie leden zijn die ons serieus nemen, maar het zou fijn zijn wanneer er een unaniem standpunt zou worden ingenomen: dat de huidige Bossenstrategie in deze vorm niet kan! Er is een visie nodig voor de natuur, niet om organisaties draaiende te houden.

Wederom dank voor uw aandacht en vriendelijke groet namens het

Landelijk Netwerk Bossen-en Bomenbescherming

Mede namens Marjan Houpt en Mieke Vodegel

Joke Volkers